• فارسی
  • English

رزین های صنعت چرم

رزین های صنعت چرم

رزین های شرکت سیماب رزین، با ویژگی های مختلف، در صنعت چرم جهت تکمیل انواع چرم طبیعی استفاده می گردند.
رزین های صنعت چرم