رزین های صنعت چرم

رزین های صنعت چرم

رزین های شرکت سیماب رزین، با ویژگی های مختلف، در صنعت چرم جهت تکمیل انواع چرم طبیعی استفاده می گردند.
رزین های صنعت چرم