سیماب رزین

رزین های صنعت چرم

رزین های صنعت چرم

رزین های این گروه (رزین های صنعت چرم ) از محصولات شرکت سیماب رزین با ویژگی های گوناگون به منظور تکمیل چرم های طبیعی در صنعت چرم استفاده می شود.
رزین های صنعت چرم