• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

تکمیل چرم

Simpiu PUD-2000

pH:  7.5-8.5

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  250>

کاربرد:  پوشش محافظ مقاوم در برابر آب, تکمیل چرم

Simpiu PUD-1300

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  200>

MFFT (°C):  0

کاربرد:  پوشش محافظ مقاوم در برابر آب, تکمیل چرم

CH-192

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  0>

CNN-1

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  27

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  0

CH-165

pH:  5-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  <50

MFFT (°C):  -2

CH-1136

pH:  5-7

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  ≤150

MFFT (°C):  0>

CN-1

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  26

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  0

CH-100

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0

PN-703

pH:  4-7

Solid Content (±1%):  6-6.5

Viscosity (cP):  ≤20

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (21 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)